બજેટને લઈને PM મોદીનું સંબોધન | Tak Live Video

બજેટને લઈને PM મોદીનું સંબોધન

Budget 2024 નું વચગાળાનું બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે અને આ બજેટને લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નિવેદન આપ્યું છે. શું કહ્યું તેમણે સાંભળો