પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિતે કિન્નર સમાજની શોભાયાત્રા | Tak Live Video

પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિતે કિન્નર સમાજની શોભાયાત્રા

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: Navsari માં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિતે કિન્નર સમાજની શોભાયાત્રા