શું રાજભારતી બાપુના આપધાતના કારણે શિવરાત્રીનો બંધ રેહશે ? | Tak Live Video

શું રાજભારતી બાપુના આપધાતના કારણે શિવરાત્રીનો બંધ રેહશે ?

Punit Sharma statemetn on Raj Bharti Bapu