રાજકોટ રામમય, ડલબ ડેકર બ્રીજનું નામ 'શ્રીરામ બ્રીજ' કરાયું | Tak Live Video

રાજકોટ રામમય, ડલબ ડેકર બ્રીજનું નામ 'શ્રીરામ બ્રીજ' કરાયું

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: Rajkot બન્યું રામમય, ડલબ ડેકર બ્રીજનું નામ 'શ્રીરામ બ્રીજ' કરાયું