રાજકોટવાસીઓએ ગુજરાત તક સાથે બન્યા ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી | Tak Live Video

રાજકોટવાસીઓએ ગુજરાત તક સાથે બન્યા ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: Rajkot ના લોકો ગુજરાત તક સાથે બન્યા ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી