ચાલુ એમ્બ્યુલન્સમાં પ્રેમ લીલાના દ્રશ્યો | Gujarat tak | Tak Live Video

ચાલુ એમ્બ્યુલન્સમાં પ્રેમ લીલાના દ્રશ્યો | Gujarat tak

તમે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો...તે સુરતના સરદાર બ્રિજ પાસેના હોવાનું અનુમાન છે...તમને એક એમ્બ્યુલન્સ જતી દેખાતી હશે....પરંતુ તેમાં કોઈ દર્દી નથી..એક યુવક અને યુવતી પ્રેમ લીલા કરી રહ્યા છે