આપધાત પહેલા Raj Bharti Bapu ના વર્તન પર શું બોલ્યા સેવક?

Sevak Statement on Raj Bharti Bapu Suicide