ચૈતર વસાવાના માસ્ક પહેરીને પહોંચ્યા સમર્થકો, આંદોલનની ચીમકી | Tak Live Video

ચૈતર વસાવાના માસ્ક પહેરીને પહોંચ્યા સમર્થકો, આંદોલનની ચીમકી

ચૈતર વસાવાના માસ્ક પહેરીને પહોંચ્યા સમર્થકો, આંદોલનની ચીમકી