દિલ્લીના પ્રોફેસર ગુજરાતની જનતાને કેજરીવાલથી કરી રહ્યા છે સાવધાન!

The Delhi professor is warning the people of Gujarat about Kejriwal!