ભાજપના આ ઉમેદવારે પ્રજા માટે શું કામ કરશે તે વિચાર્યું જ નથી!

This BJP candidate has not thought about what will work for the people!