ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા આ નેતા PM Modiએ કરાવ્યા ચૂપ | Gujarat Tak | Tak Live Video

ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા આ નેતા PM Modiએ કરાવ્યા ચૂપ | Gujarat Tak

PM મોદી સામે ભાવુક થયા MRPS અધ્યક્ષ કૃષ્ણા મડિગા