ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આવેલા ઈસુદાને ભાજપને આ શું કહ્યું...! | Tak Live Video

ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આવેલા ઈસુદાને ભાજપને આ શું કહ્યું...!

ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આવેલા ઈસુદાને ભાજપને આ શું કહ્યું...!