પોલીસ દોડી મોર્નિંગ વોક કરતા કોંગી નેતા પાછળ.. વાનમાં બેસાડ્યા.. પછી.. | Tak Live Video

પોલીસ દોડી મોર્નિંગ વોક કરતા કોંગી નેતા પાછળ.. વાનમાં બેસાડ્યા.. પછી..

Vadodara Police એ દોડીને મોર્નિંગ વોક કરતા Congress નેતાને પકડ્યા... વાનમાં બેસાડી લઈ ગયા..