પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને વડોદરા રામમય | Tak Live Video

પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને વડોદરા રામમય

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: Vadodara બન્યું રામમય, સપનું થયું સાકાર