કોણ છે એ યુવતિ જેણે Bet Dwarkaની પોલ ખોલી મહિલા જેણે તંત્ર સામે બળવો પોકાર્યો? Viral Video | Tragedy | Tak Live Video

કોણ છે એ યુવતિ જેણે Bet Dwarkaની પોલ ખોલી મહિલા જેણે તંત્ર સામે બળવો પોકાર્યો? Viral Video | Tragedy

Who is the young woman who opened the polls of Bet Dwarka, the woman who raised the revolt against the system? Viral Video | Tragedy