2002ના રમખાણોના પોસ્ટર બોય અશોક પરમારે ચૂંટણીને લઈને શું કહ્યું?

What did 2002 riots poster boy Ashok Parmar say about elections?