ચૈતર વસાવા વિરુદ્ધ ફરિયાદને લઈને તેના સમર્થકોએ શું કહ્યું? | Tak Live Video

ચૈતર વસાવા વિરુદ્ધ ફરિયાદને લઈને તેના સમર્થકોએ શું કહ્યું?

ચૈતર વસાવા વિરુદ્ધ ફરિયાદને લઈને તેના સમર્થકોએ શું કહ્યું?