જૂનાગઢ રાજભારતી બાપુના આપઘાત વિશે શું કહ્યું ઇન્દ્રભારતી બાપુએ ?

What did Indrabharti Bapu say about Junagadh Rajbharti Bapu's suicide?