પ્રગતિ આહિર સહિત કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓએ એવું શું કામ કર્યું કર્યું કે પક્ષે સસ્પેન્ડ કર્યા ?

પ્રગતિ આહિર સહિત કોંગ્રેસના ત્રણ નેતાઓએ એવું શું કામ કર્યું કર્યું કે પક્ષે સસ્પેન્ડ કર્યા ?