એવી તો શું નવાઈ છે આ 21,000 રુપિયાની કિલો મીઠાઈમાં? | Tak Live Video

એવી તો શું નવાઈ છે આ 21,000 રુપિયાની કિલો મીઠાઈમાં?

એવી તો શું નવાઈ છે આ 21,000 રુપિયાની કિલો મીઠાઈમાં?