કોન છે સુહાની શાહ જે મેંટલિસ્ટ છે ? Gujarat Tak

Who is Suhani Shah ?