આણંદમાં આ વખતે કોણ મારશે બાજી?

Who will Anand in this Assembly Election?