ચૂંટણી પહેલા મોડી રાત્રે કારમાંથી મળેલા 75 લાખ કોના? | Tak Live Video

ચૂંટણી પહેલા મોડી રાત્રે કારમાંથી મળેલા 75 લાખ કોના?

Whose 75 lakh found from the car late night before the election?