કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં આવેલા રિબડીયાને કેમ લખવો પડ્યો CMને પત્ર? | Tak Live Video

કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં આવેલા રિબડીયાને કેમ લખવો પડ્યો CMને પત્ર?

કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં આવેલા રિબડીયાને કેમ લખવો પડ્યો CMને પત્ર?