અમેરિકામાં લૂંટારાઓએ ગુજરાતીની કેમ કરી હત્યા ?

અમેરિકામાં લૂંટારાઓએ ગુજરાતીની કેમ કરી હત્યા ?