પાટીદાર નેતાએ ગુજરાતમાં મહિલાઓને અસુરક્ષિત કેમ કહી? | Tak Live Video

પાટીદાર નેતાએ ગુજરાતમાં મહિલાઓને અસુરક્ષિત કેમ કહી?

પાટીદાર નેતાએ ગુજરાતમાં મહિલાઓને અસુરક્ષિત કેમ કહી?