જિજ્ઞેશ મેવાણીને ચૂંટણી સમયે કેમ થઈ રહી છે સજા ?

Why is Jignesh Mevani being punished during the election?