ತೆಲಂಗಾಣ to ಕಲಬುರಗಿ, 300 ಕಿ.ಮೀ. ಉರುಳುಸೇವೆ!

ತೆಲಂಗಾಣ to ಕಲಬುರಗಿ, 300 ಕಿ.ಮೀ. ಉರುಳುಸೇವೆ!