ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್’ ಘೋಷಣೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್’ ಘೋಷಣೆ!