ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ Amritpal ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ | Punjab Tak | Tak Live Video

ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ Amritpal ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ | Punjab Tak

Even after getting parole, Amritpal is not allowed to come to Punjab Punjab Tak