ਜਿਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ Rahul Gandhi ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ | Punjab Tak | Tak Live Video

ਜਿਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ Rahul Gandhi ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ | Punjab Tak

Jish Shaheed was mentioned by Rahul Gandhi, that family told the whole truth Punjab Tak