ਬੀਬੀ Jagir Kaur ਤੋਂ ਜਦ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...|Punjab Tak | Tak Live Video

ਬੀਬੀ Jagir Kaur ਤੋਂ ਜਦ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...|Punjab Tak


Listen to what Bibi Jagir Kaur said when the question of alliance was raised...|Punjab Tak