ਮੰਤਰੀ Inderbir Nijjar ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਜੋ.... | Punjab Tak

ਮੰਤਰੀ Inderbir Nijjar ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਜੋ.... | Punjab Tak