ਰੋ-ਰੋ Sheetal ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੱਸੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ | Punjab Tak | Tak Live Video

ਰੋ-ਰੋ Sheetal ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੱਸੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ | Punjab Tak

Ro-ro Sheetal appealed to the people and told the secrets of Bhagwant government Punjab Tak