ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ Sukhbir Badal, ਸੁਣੀਆਂ ਏਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ | Punjab Tak | Tak Live Video

ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ Sukhbir Badal, ਸੁਣੀਆਂ ਏਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ | Punjab Tak


Sukhbir Badal met the travel ban workers, heard these difficulties Punjab Tak